Algemene voorwaarden

Artikel 1.             Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, advies en transactie tussen Fittastisch en een cliënt waarop Fittastisch deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2.             Inspanningen Fittastisch

1.       De specialisten van Fittastisch zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.       De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialisten worden overhandigd.

3.       Fittastisch is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialisten van Fittastisch zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

4.       De specialisten van Fittastisch zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de eventuele wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3.             Afspraken

1.       De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Fittastisch melden. Annuleren van afspraken kan zowel telefonisch alsook per e-mail.  Afmelding per e-mail en andere communicatiemiddelen dan per telefoon, is pas geldig nadat u een bevestiging heeft ontvangen van Fittastisch.

2.       Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fittastisch het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.       Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de betreffende specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4.       Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag de betreffende specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5.       Fittastisch dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6.       Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4.             Persoonsgegevens & privacy

1.       De cliënt voorziet de specialist vóór/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2.       De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3.       Fittastisch behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.       De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

5.       Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.       De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.       Fittastisch en haar specialisten zullen gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden, zonder toestemming van de cliënt.

 

Artikel 5.             Betaling

1.       Fittastisch vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de studio en op de website.

2.       De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.       Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.       De cliënt dient voor de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5.       Als de betaling (met hoge uitzondering en goedkeuring van Fittastisch) niet ter plekke is voldaan, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Fittastisch aangegeven bankrekeningnummer NL03KNAB0258326565.

6.       Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Fittastisch alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

 

Artikel 6.             Aansprakelijkheid

1.       Fittastisch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.

2.       Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Fittastisch of de specialisten van Fittastisch zelf.

 

Artikel 7.             Klachten

1.       Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Fittastisch.

2.       Fittastisch moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3.       Indien een klacht over de behandelingen en/of advies gegrond is zal Fittastisch de behandeling en/of advies opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4.       Indien een klacht over de producten gegrond is zal Fittastisch het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

5.       Indien Fittastisch en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 8.             Beschadiging en/of diefstal

1.       Fittastisch heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

2.       Fittastisch meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 9.             Behoorlijk gedrag

1.       De cliënt behoort zich in de studio te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2.       Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben de specialisten van Fittastisch het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3.       Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 10.           Recht

1.       Op elke overeenkomst tussen Fittastisch en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2.       De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fittastisch en zijn ook in de studio op aanvraag beschikbaar. Bij het maken van een afspraak bij Fittastisch en/of het betreden van de studio van Fittastisch aanvaart u deze algemene voorwaarden.

3.       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4.       Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

5.       Fittastisch is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website  cq. andere social- en multimedia plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Fittastisch. Fittastisch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur, betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen of voor eigen reclame te maken, worden zonder discussie verwijderd.

6.       Fittastisch betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

7.       De website van Fittastisch bevat links naar andere sites. Fittastisch is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.